بایگانی وبلاگ

خام فروشی در خراسان جنوبی

خام فروشی نه تنها صنعت استان را در سالهای اخیر با رکود مواجه کرده بلکه تجارت خراسان جنوبی را هم وارد اتوبان یکطرفه ای کرده است که جز ضرر برای مردم استان چیزی در پی نداشته است. راهکار و چاره

با برچسب:
ارسال در : اقتصادی
دکتر محمد رضا خراشادی زاده

✓ دارنده دکترای ریاضی
✓ امیر ارتش، رئیس سابق دانشکده دفاع ملی
✓ دانشیار پایه ۳۰ دانشگاه عالی دفاع ملی
✓ ارائه دهنده مدل نوین و بومی طراحی استراتژیترجمه شده توسط : بسته بندی