بایگانی وبلاگ

صنعت فرش خراسان جنوبی

در خبرها اعلام شد که صدور فرش استان ده درصد کاهش یافته است و تحریم ها باعث شده هر سال چهل درصد تولیدات این صنعت فاخر روی دست بافندگان یا در انبارهای بازاریان بماند! به شخصه معتقدم هر چند تحریم

با برچسب:
ارسال در : اقتصادی
دکتر محمد رضا خراشادی زاده

✓ دارنده دکترای ریاضی
✓ امیر ارتش، رئیس سابق دانشکده دفاع ملی
✓ دانشیار پایه ۳۰ دانشگاه عالی دفاع ملی
✓ ارائه دهنده مدل نوین و بومی طراحی استراتژیترجمه شده توسط : بسته بندی