بایگانی وبلاگ

ظرفیت مجاورت مرزی خراسان جنوبی

ظرفیت مجاورت مرزی خراسان جنوبی

توجه ویژه به همسایگی با کشور افغانستان ، علاوه بر تاکید به قرابت های فرهنگی و ادبی و انسانی ، تاییدی بر ظرفیت های ویژه ی اقتصادی است که از منظر تعاملات راهبردی با این کشور به دست می آید.بخش مهمی

با برچسب:
ارسال در : اقتصادی
دکتر محمد رضا خراشادی زاده

✓ دارنده دکترای ریاضی
✓ امیر ارتش، رئیس سابق دانشکده دفاع ملی
✓ دانشیار پایه ۳۰ دانشگاه عالی دفاع ملی
✓ ارائه دهنده مدل نوین و بومی طراحی استراتژیترجمه شده توسط : بسته بندی